ග්‍රා.නි.වසමේ අංකය

ග්‍රා.නි.වසමේ නම

තැපැල් කාර්යාලය

220

බූවැලිකඩ

බූවැලිකඩ උපතැපැල් කාර්යාලය

221

තල්වත්ත

ලේවැල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය

222

ලේවැල්ල

නැත

223

අරුප්පල බටහිර

ධර්මාශෝකමාවත උප තැපැල් කාර්යාලය

224

අරුප්පල නැඟෙනහිර

අරුප්පල  තැපැල් කාර්යාලය

225

නිත්තවෙල

නැත

226

සියඹලාගස්තැන්න

වීරකෝන් ගාඩ්න් තැපැල් කාර්යාලය

227

මාවිල්මඩ

මාවිල්මඩ උප තැපැල් කාර්යාලය

228

වටපුළුව

වටපුළුව තැපැල් කාර්යාලය

229

වටපුළුව බටහිර

වටපුළුව තැපැල් කාර්යාලය

230

වටපුළුව දකුණ

නැත

231

මහවැලි උයන

මහවැලිඋයන තැපැල් කාර්යාලය

232

දොඩන්වල

නැත

233

අනිවත්ත බටහිර

ලෙව්ල දොඩන්වෙල තැපැල් කාර්යාලය

234

අනිවත්ත නැගෙනහිර

නැත

235

අස්ගිරිය

නැත

236

බහිරවකන්ද

බහිරවකන්ද උප තැපැල් කාර්යාලය

237

මාපනාවතුර

නැත

238

වට්ටාරන්තැන්න

වට්ටාරන්තැන්න උප තැපැල් කාර්යාලය

239

මහයියාව

නැත

240

පූර්ණවත්ත බටහිර

මහයියාව ග්‍රාමීය උප තැපැල් කාර්යාලය

241

පූර්ණවත්ත නැ‍‍ඟෙනහිර

නැත

242

හීරැස්සගල

නැත

243

මුල්ගම්පල

මුල්ගම්පල තැපැල් කාර්යාලය

244

උඩ‍බෝවල

 

245

බෝවල

මැද බෝවල උප තැපැල් කාර්යාලය

දංගොල්ල උප තැපැල් කාර්යාලය

246

ඔගස්ටාවත්ත

ඔගස්ටාවත්ත තැපැල් කාර්යාලය

247

බෝවලවත්ත

බෝවලවත්ත තැපැල් කාර්යාලය

248

පල්ලේපේරාදෙණිය

පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාල තැපැල් කාර්යාලය

249

උඩපේරාදෙණිය

උඩපේරාදෙනිය තැපැල් කාර්යාලය

250

පිටකන්ද ගම

මහයියාව උපතැපැල් කාර්යාලය

251

සෙංකඩගල

මෙත්සිරිපාය උප තැපැල් කාර්යාලය

252

අම්පිටිය උතුර

නැත

253

අම්පිටිය දකුණ

නැත

254

මල්වත්ත

නැත

255

කටුකැලේ

නැත

256

කටුකැලේ බටහිර

කටුකැලේ  තැපැල් කාර්යාලය

257

මහනුවර

මහලේකම් තැපැල් කාර්යාලය

සෙංකඩගල තැපැල් කාර්යාලය

මහනුවර ග්‍රාමීය තැපැල් කාර්යාලය

මහනුවර සිටිසෙන්ටර් තැපැල් කාර්යාලය

258

ඉහළ කටුකැලේ

මහනුවර මහ තැපැල් කාර්යාලය

259

ගැටඹේ

පේරාදෙනිය මහ තැපැල් කාර්යාලය

ප්‍රිම්රෝස්ගාඩ්න් තැපැල් කාර්යාලය

260

වෙල්අට

නැත

261

දෙයියන්නේවෙල

මහරෝහල තැපැල් කාර්යාලය

262

නාගස්තැන්න

හන්තාන තැපැල් කාර්යාලය

263

හන්තාන

නැත

264

බෝගම්බර

මධ්‍යම වෙළෙදපල තැපැල් කාර්යාලය

265

සුදුහුම්පල නැ‍ඟෙනහිර

නැත

266

සුදුහුම්පල බටහිර

සුදුහුම්පල උප තැපැල් කාර්යාලය

267

හිඳගල

හිඳගල

268

මහකන්ද

නැත

269

අම්පිටිය උඩගම උතුර

අම්පිටිය  තැපැල් කාර්යාලය

270

අම්පිටිය උඩගම දකුණ

නැත

271

අම්පිටිය පල්ලේගම

නැත

272

 මැද්දේගම

නැත

273

උල්පතකුඹුර

උල්පතකුඹුර තැපැල් කාර්යාලය

274

වැවතැන්න

කන්ද අළුපතකඩ උප තැපැල් කාර්යාලය

275

තැන්නේකුඹුර

තැන්නේකුඹුර තැපැල් කාර්යාලය

276

ගුරුදෙණිය නැඟෙනහිර

නැත

277

ගුරුදෙනිය දඹවෙල

දඹවෙල තැපැල් කාර්යාලය

278

ගුරුදෙණිය බටහිර

නැත

279

මාලිගාතැන්න

ගුරුදෙනිය උප තැපැල් කාර්යාලය

280

ලෙව්ල

කැටවල ලෙව්ල උප තැපැල් කාර්යාලය

281

කැටවල

නැත

282

පහළ ඊරියගම

සාරානන්ද තැපැල් කාර්යාලය

283

ගොඩගන්දෙණිය

නැත

News & Events

28
Aug2017

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කරමු.

ශ්‍රී ලංකාව තුලින් සැලකිය යුතු කොරෝනා ආසාධිත...

Scroll To Top