11මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2019 අප්‍රේල් මස 10 වන දින ‍පෙ.ව.‍ 10.00 ට ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය B ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මෙම රැස්වීමට ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති සුභාෂ් යටවර මැතිතුමා, මහනුවර මහ නගරසභාවේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ටි.එම්.අයි. ආබ්දීන් මැතිතුමා ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින්ද, මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බී.එම්.පී.ජී.පී.වී. බණ්ඩාර මැතිතුමා හා මහනුවර කඩවත්සතර සහ ගඟවටකෝරළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් මෙන්ම වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ද සහභාගි විය. මෙහිදී ගම්පෙරළිය සහ ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය පිළිබදව විශේෂ අවධානයක් යොමු වූ අතර, එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සාර්ථකව නිම කිරීම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

Scroll To Top