ශ්‍රී ලංකාව තුලින් සැලකිය යුතු කොරෝනා ආසාධිත රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් හමුවී ඇති නිසා මෙම රෝග තත්වය වසංගත තත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීම වලක්වනු පිණිස කටයුතු කිරීම සියළුම රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන වල මෙන්ම මහජනතාවගේද වගකීම වේ. 

මෙම රෝග තත්වය පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු අවශ්‍ය වේ නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් (http://www.epid.gov.lk)  ලබා ත හැක.

රා.ප.ච. 10/2020 චක්‍රලේඛය :  භාගතකිරීම

 දැනුවත් කිරීමේ නිවේදනය    : භාගතකිරීම

 

 

 

News & Events

28
Aug2017

කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කරමු.

ශ්‍රී ලංකාව තුලින් සැලකිය යුතු කොරෝනා ආසාධිත...

Scroll To Top