අනු අංකය

 

මුලකුරු සමග නම

තනතුර

ප්‍රධාන සේවාවන්

දුරකථන අංකය

විද්්‍යුත් ලිපිනය (E-mail )

1   පූජ්‍ය ගලබාබේ පඤ්ඤාරතන හිමි බෞද්ධ කටයුතු  සමායෝජක කොට්ඨාශායේ සියළුම විහාරස්ථාන හා දහම්පාසල්, දසසිල් මාතා ආරාම,පිරිවෙන් බෞද්ධ පෙර පාසල්, සම්බන්ධ සියළුම කටයුතු , දහම් පාසල් පරීක්ෂාව, වාර්ෂික ගුරු ශිෂ්‍ය ලේඛණ සැකසීම, විහාරස්ථාන දිනපොත් බෙදාදීම, දහම් පාසල් පෙළ පොත් බෙදාදීම, දහම්පාසල් ගුරු දීමනා ලබාදීම, නිල ඇඳුම් ලබාදීම, ගුරු පුහුණු, සිසු නිපුණතා ඇගයීම්, ශිෂ්‍ය නායක වැඩමුළු,ජාතික උත්සව සංවිධාන, ඇසල පෙරහැර සම්බන්ධ කටයුතු, දහම් පාසල් ශ්‍රේණී විභාග/අවසාන/ධර්මාචාර්ය සංවිධාන කටයුතු 077-0820884 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2   පී.ජී.වසන්තා මාලනී මිය බෞද්ධ කටයුතු  සමායෝජක 071-4287795 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3   එච්.ජී.ඉන්දික දීපචන්ද්‍ර මයා සංවර්ධන නිලධාරී (තරුණ කටයුතු) කොට්ඨාශය තුල තරුණ තරුණියන්ගේ හැකියාවන් හා ශක්‍යතාවයන් බලගැන්වීම 071-0776557 //This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4   ඩබ්.ජී.ධම්මික වීරසිංහ මයා නිපුණතා සංවර්ධන සහකාර කොට්ඨාශයේ තරුණ තරුණියන්ගේ වෘත්තීමය හැකියාවන් වර්ධනය සඳහා මග පෙන්වීම. රැකියාගත පුහුණු සහ  පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සඳහා යෙමු කිරීම. පාසල් දරුවන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය සහ වෘත්තීය ලැදියා පරීක්ෂණය  පැවැත්වීම.වෘත්තීය පුහුණු ආයතන තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම, RPL  ක්‍රමය මගින් NVQ  සහතික ලබාදීම සඳහා  ශිල්පීන් යොමු කිරීම, අමාත්‍යාංශයේ  සම්බන්ධීකරණ කටයුතු. 070-3086808 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5   ඩබ්.එස්.ඩී.රාජපක්ෂ මිය ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී   071-8039060  
6   ඩී.ටී.පී. ප්‍රේමරත්න මිය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී අනාථ,අත්හල,අසරණ දරුවන් වෙනුවෙන් සේවාව සැපයීම.  071-4460553 crpopriyanka1@ gmail.com
7   ඩබ්.එම්.අයි.වාසල මිය සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර කලායතන සම්බන්ධ කටයුතු,කලා ශිල්පින් සම්බන්ධ කටයුතු,සියළුම ආගම්ක කටයුතු,තලා සංගම්,සංස්කෟතික බල මණ්ඩල කවයුතු,සාහිතඋත්සව හා සියළුම ආගමික සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු 072-2830595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8   එච්.කේ.එස්.එන්.හිටිගල මිය සමාජ සේවා නිලධාරී මහජනාධාර,රෝගාධාර, ස්වයං රැකියා ආධාර, ආබාධීත පුද්ගල උපකරණ ලබාදීම, නිවාස ආධාර යටිතල පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම., ඇස් කන්නාඩි සායන පවත්වා නොමිලේ ඇස් කන්නාඩි ලබාදීම, වැඩිහිටි නිවාසගත කිරීම, වැඩිහිටි නිවාස ,ආබාධීත, ළමා නේවාසිකාගාර නඩත්තු ආධාර ලබාදීම හා අධීක්ෂණය, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සහ මනෝ සමාජීය වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 071-8133248 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9   ජේ.එම්.ඊ.කේ.ජයසුන්දර මිය මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර පාසල් දරුවන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය,රැකියා අපේක්ෂිතයින් ලියාපදිංචිය හා රැකියා වලට යොමු කිරීම. රැකියා ඇබෑර්තු සෙවීම, ස්වයං රැකියා පෙළඹවීම් හා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා කරා යොමු කිරීම 071-8395522 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 10      ඒ.සී.ස්වර්ණලතා මිය  විමර්ශන සහකාර(ඉඩම් අත්පත්)
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට අදාල කටයුතු
ඉඩම් අත්කර ගැනීමේදී අවශ්‍ය අවස්ථා වල ක්ෂේත්‍ර පරීකෂාවක් සිදු කිරීම
ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ නඩු කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 11    එස්.එම්.එන්. සමරවීර මයා  ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී  අනාථ,අත්හල,අසරණ දරුවන් වෙනුවෙන් සේවාව සැපයීම.  071-8947823  crponimalsamaraweera@ gmail.com
 12    ඩී.ඩබ්.එස්.ජේ.ගෝමස් මයා  සංස්කෘතික නිලධාරී  ආගමික සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු  071-4422605  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 13    ඒ.එස්.රාජපක්‍ෂ මිය  සංවර්ධන නිලධාරී (වනිතා)  වනිතා කටයුතු ප්‍රවර්ධනය  071-5276367  asirirajapaikse2@gmail .com
         ( කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික සාමාජිය සුභසාධන  ප්‍රවර්ධන සදහා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන්  සදහා සහය ලබාදිම.)    
14   ඊ.සී.පී.පෙරේරා මයා ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක සහජීවන සංගම් පිහිටුවීම 077-2305455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළීබඳ රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කිරීම, පසුවිපරම්    
        භාෂා පාඨමාලාවන් පාවැත්වීම    
        බහු ආගමික, බහු සංස්කෘතික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම    
        ජාතීන් අතර සහජීවනය, ජාතික ඒකාබද්ධතාවය වර්ධනය වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම    
15   සී.කල්පගේ මයා සමාජ සේවා නිලධාරී ආබාධිත පුද්ගල උපකරණ, නිවාස ආධාර, යටිතල පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කිරීම. 071-5890657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        ඇස් කණ්නාඩි ලබාදීම,වැඩිහිටි නිවාස ආබාධීත ළමා නේවාසිකාගාර නඩත්තු ආධාර ලබාදීම හා අධීක්ෂණය    
16   කේ.ඒ.එන්.වර්ණකුලසූරිය මිය උපදේශන සහකාර මනෝ උපදේශනය සැපයීම හා මනෝ ප්‍රතිකාර ක්‍රම සැපයීම 077-3645777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        පවුල් උපදේශනය    
        වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය    
        කණ්ඩායම් උපදේශනය සැපයීම    
        මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිවූවන්ට උපදේශනය සැපයීම    
        දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම    
        මනෝ සමාජීය උපකාර    
17   චම්පා රණසිංහ මිය ඉඩම් නිලධාරී රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ කටයුතු, 071-8038995  
        ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ඉඩම් කච්චේරි පවත්වා සුදුස්සන් තෝරා බලපත්‍ර ලබාදීම සඳහා අදාල නිර්දේශ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ඉදිරිපත් කිරීම    
        ප්‍රාදේශීය ලේකම් පාර්ශව කරන නඩු සඳහා සහභාගි වීම/සාක්ෂි දීම    
        රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත යටතේ දෙපාර්තමේන්තු,පාසල්,බදු ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු    
        රජයේ ඉඩම් සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීමේ පනතේ කටයුතු    
18   එස්.කේ.කේ.අත්තනායක (ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී) ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධීකාරිය 1929 ,ළමා උපකාරක සේවය ඔස්සේ ජා:ළ;ආ:අධිකාරියෙන් එවන ලබන පැමිණිලි විමර්ශනය හා වාර්තා යැවීම,අවශ්‍යතා මත යොමුකිරීම,පසු විපරම,ළමා ආරක්ෂාව පිළිබද  දැනුවත්  කිරීම. 0716715922 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19   ආර්.එම්.ආර්.ජී.සී.පී.රත්තනායක මිය වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර වැඩිහිටි සුභසාධන කටයුතු 075-3772762 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20   කේ.එස්.දමයන්ති මිය සංස්කෘතික නිලධාරී 1.   පෞද්ගලික  කලායතන  ලියාපදිංචි කටයුතු 077-3084728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        2.    කලායතනාධාර  නිර්දේශ කිරිම    
        3.    අගහිග කලාකරු ආධාර නිර්දේශ කටයුතු    
        4.    කලාභූෂණ  ආදි  විවිධ කලාකරු සමිමාන නිර්දේශ  කිරිම    
        5.   රාජ්‍ය මට්ටමේ තරගාවලි සහ උළෙලවල් දැනුවත් කිරිම අයදුම්පත් ලබා දිම    
        (  රාජ්‍ය ළමා චිත්‍ර / චිත්‍ර  මුර්ති තරගාවලිය /උළෙල/රාජ්‍ය සංගිත තරගාවලිය/ජායාරූප තරගාවලිය/ ප්‍රාදේශිය සාහිත්‍ය තරගාවලිය /ප්‍රාදේශිය සාහිත්‍ය උත්සවය/රාජ්‍ය කෙටි නාට්‍ය /දිගු නාට්‍ය තරගාවලිය/කලායතන තරග/අන්තර් රාජ්‍ය සේවක නිර්මාණ තරගාවලිය/අත්පිටපත් තරගාවලිය)    
        6. ආධුනික  කලාකරුවන් සදහා  විනෝද බදු නිර්දේශ   කටයුතු    
        7. කලාකරු හැදුනුම්පත් ලබා දිම සදහා   විවිධ කලාකරු  තොරතුරු ලබා ගැනිම    
        8. ප්‍රදේශයේ කලාකරුවන්   සමග  ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික බල මණ්ඩලය  සක්‍රියව පවත්වා    ගනිමින් වැඩසටහන්  සංවිධානය  කිරිම    
        9.පොත් මිලදි ගැනිමට අදාල  අවශ්‍ය දැනුවත් කිරිම    
        10.  ලේඛකාධාර ලබාදිම සදහා  දැනුවත් කිරිම    
        11. සංස්කෘතික  කණ්ඩායම් පිළිබද තොරතුරු රැස්කිරිම    
        12. ජාතික හා ප්‍රාදේශිය උත්සව  සංවිධාන කටයුතු    
        13. ප්‍රාදේශිය පවත්නා පෙරහැර සදහා  ආධාර  නිර්දේශ  කිරිම    
21   වයි.ජී.ආර්.එම්.වී.එච්.කේ.බී. රත්නායක මයා තරුණ සේවා නිලධාරී යෞවන සමාජ තුලින් තරුණ සංවර්ධන කටයුතු 071-8038999 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 22   ආර්.එම්.ඒ.එස්.බී. රත්නායක මයා ක්‍රීඩා නිලධාරී ක්‍රීඩා  සමාජ සම්බන්ධ කටයුතු 077-6654572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 23    පී.ඩබ්.නිරෝෂා කුමාරි මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(කෘෂීකර්ම)  කොට්ඨාශයේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම  071-8982455  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24   ඩී.අබේසිංහ  මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(කෘෂීකර්ම)  කොට්ඨාශයේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම    
 25    මධුභාෂිණී අබේරත්න මෙය  සංවර්ධන නිලධාරි(දේශීය වෛද්‍ය)  දේශිය වෛද්‍ය කටයුතු ප්‍රවර්ධන සේවාවට අදාලව කටයුතු  '0779996980  maduaberathna 123@gmail .com
         දේශිය වෛද්‍යවරු ගේ ආර්ථික ,සාමාජිය  සංවර්ධන කටයුතු    
         ඖෂධ ශාක ප්‍රචාරණය    
         පෝෂණය හා සෞඛ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු    
 26    කේ.එම්.එම්.පී.කේ.කැකුලන්දර මිය  සංඛ්‍යා ලේඛණ නිලධාරී  රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සම්පාදනයට අවශ්‍ය වන ආර්ථීක, සමාජීය කර්මාන්ත කෘෂිකාර්මික යනාදි අංශවලට අදාල දත්ත සංගණන නියැදි සමීක්ෂණ මගින් සහ ආයතන වලින් රැස්කර දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල කාල පරාසය තුල ලබාදීම.  0718100477  
 27    එස්.එල්. කලුආරච්චි මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(පුනරුත්ථාපන)    0705533888  
 28    ආර්.එම්.සී.රත්නායක මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(ඵලදායිතා) කොට්ඨාශය තුල රාජ්‍ය ආයතන,පෞද්ගලික ආයතන,පාසැල්,පෙර පාසැල්තුල ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දීම  070-2719873 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 29    එස්.එම්.ඩී.එම්.ඒ.අබේරත්න මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(ඵලදායිතා)  කොට්ඨාශය තුල රාජ්‍ය ආයතන,පෞද්ගලික ආයතන,පාසැල්,පෙර පාසැල්තුල ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දීම  070-2719873  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 30    ඩබ්.එම්.ඒ.පී. කුමාරි මිය  සංවර්ධන නිලධාරි(විදේශ රැකියා)  කාන්තාවන් විදේශගත වීමේදී  පවුල් පසුබිම් සොයාබලා වාර්තාව ලබාදීම,ඔවුන්ගේ පවුල් වල දරුවන්ගේ භාරකාරීත්වය, ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම,පසු විපරම් කිරීම,පවුලේ සුභ සාධන කටයුතු සොයා බැලීම  071-1375687  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 31    පී.ටී.කේ පල්ලේවත්ත මයා  සංවර්ධන නිලධාරි(විදේශ රැකියා)  කාන්තාවන් විදේශගත වීමේදී  පවුල් පසුබිම් සොයාබලා වාර්තාව ලබාදීම,ඔවුන්ගේ පවුල් වල දරුවන්ගේ භාරකාරීත්වය, ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම,පසු විපරම් කිරීම,පවුලේ සුභ සාධන කටයුතු සොයා බැලීම  071-1375726  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 32      සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක  ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සම්බන්ධව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ    
 33    කේ.ජි.එල්සී කුමාරි මිය  (වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි )  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කාන්තා සංවර්ධන කටයුතු  077-5181406  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         කාන්තා සමිති පිහිටුවීම හා ලියාපදිංචි කිරීම,කාන්තාවන් ආර්ථික ,සාමාජිය , නිතිමය,සෞඛ්‍ය මය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම.    
             
             
             
             
Scroll To Top